Algemene voorwaarden van Synio

Artikel 1

De klant verbindt zich ertoe om steeds stipt de vergoeding te betalen die de klant met Synio overeengekomen is (hetgeen een resultaatsverbintenis uitmaakt). De betalingstermijn is 15 (vijftien) kalenderdagen vanaf de datum dat de factuur aan de opdrachtgever wordt verzonden. De betaling zal geschieden via overschrijving op het rekeningnummer dat hiertoe door Synio wordt opgegeven of overeenkomstig enige andersluidende instructies.

Indien de betaling niet tijdig of volledig door Synio ontvangen wordt, begint na afloop van de betalingstermijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest te lopen die gelijk is aan de referentie-interestvoet van de ECB vermeerderd met acht procentpunten in overeenstemming met de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bijkomend is van rechtswege en zonder ingebrekestelling ook een forfaitaire schadevergoeding van 10 (tien) procent op het onbetaalde bedrag verschuldigd.

Artikel 2

Elke bestelling houdt een aanvaarding in van deze algemene voorwaarden door de klant. De laatste versie van deze algemene voorwaarden kan worden geraadpleegd op http://www.synio.be/algemene-voorwaarden.

Indien Synio zijn algemene voorwaarden wijzigt, zal hij de klant hiervan in kennis stellen op het e-mailadres dat normaal door de klant wordt gebruikt, aan het postadres van de klant of op enige andere wijze. De klant beschikt over een termijn van 15 (vijftien) kalenderdagen na deze kennisgeving om de overeenkomst op te zeggen, door Synio hiervan in kennis te stellen via het e-mailadres info@synio.be (of enig ander e-mailadres dat door Synio wordt gebruikt en waarover de klant werd geïnformeerd) met een kopie per brief aan het postadres van Synio. Indien de klant geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, wordt de klant geacht stilzwijgend in te stemmen met de wijzigingen aan de algemene voorwaarden van Synio.

Artikel 3

De klant moet enige zichtbare gebreken vaststellen binnen een vervaltermijn van 3 (drie) kalenderdagen na de oplevering van het relevante deel van de opdracht en binnen een vervaltermijn van 3 (drie) kalenderdagen na de oplevering van het relevante deel van de opdracht aan Synio meedelen door dergelijk beweerd gebrek duidelijk en volledig te omschrijven en Synio hiervan in kennis te stellen via het e-mailadres info@synio.be met een kopie per brief aan het postadres van Synio. De klant kan geen enkel zichtbaar gebrek aan de aannemer ter kennis brengen na afloop van de in de vorige paragraaf vermelde vervaltermijn van 3 (drie) kalenderdagen na de oplevering van het relevante deel van de opdracht of zonder de in de vorige paragraaf beschreven voorwaarden na te leven.

Synio heeft een aansprakelijkheidsverzekeringspolis afgesloten. Een kopie hiervan wordt ter beschikking gesteld aan de klant op http://www.synio.be/verzekeringspolis.pdf en kan ook op elk moment door de klant worden opgevraagd. De opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden van deze polis.

De aansprakelijkheid die Synio in het kader van deze overeenkomst kan oplopen is in elk geval beperkt tot de bedragen en de schade waarvoor hij in het kader van deze polis aansprakelijkheidsverzekering verzekerd is. Deze bedragen en schade kunnen mogelijks jaarlijks herzien worden. De klant gaat akkoord met deze aansprakelijkheidsbeperking.

Artikel 4

Indien de klant de overeenkomst verbreekt vooraleer tot uitvoering kan worden overgegaan of tijdens de uitvoering hiervan, is de klant aan Synio een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% (tien procent) van het totaalbedrag van de opdracht, onverminderd de mogelijkheid van Synio om enige bijkomend geleden schade te bewijzen. Indien de klant een consument is, beschikt hij/zij over hetzelfde recht indien Synio de overeenkomst verbreekt vooraleer tot uitvoering kan worden overgegaan of tijdens de uitvoering hiervan en dit niet te wijten is aan het feit dat de klant nog openstaande facturen heeft waarvan de betalingstermijn is verstreken of dat de klant weigert om een voorschot te betalen indien Synio hierom verzoekt (Synio kan volledig discretionair beslissen om een voorschot te vragen).

Artikel 5

Eventuele geschillen met betrekking tot de uitvoering van huidige overeenkomst worden in der minne geregeld tussen beide partijen. Indien dit niet mogelijk is, zijn de rechtbanken van het arrondissement waar de hoofdzetel van Synio gevestigd is, bevoegd om kennis te nemen van het geschil onverminderd enige dwingende wetgeving ter bescherming van consumenten waarop de klant zich kan beroepen indien hij/zij een consument is.